صفحه اصلی > ستاد برگزاری
.: ستاد برگزاری

رئيس همايش: دکتر حسين عباسپور

دبير کميته علمی: دکتر بهاره کاشفی

دبير کميته اجرايي: دکتر سيدجواد محمدی بايگی


اعضای کميته علمی:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر بهاره کاشفی

رئيس مرکز تحقيقات پسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر عبدالرضا محمدی نافچی

عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر زرين تاج عليپور

عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسين افشاری

عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مهندس مهدی نعيمی

رئيس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مهندس عليرضا دشتبان

عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر کاظم ارزانی

عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس

دکتر مجيد راحمی

عضو هيات علمی دانشگاه شيراز

دکتر حسين حکم آبادی

عضو هيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان سمنان (شاهرود)

دکتر امان الله جوانشاه

رییس موسسه تحقيقات پسته ايران

دکتر اميرحسين محمدی

عضو هيات علمی موسسه تحقيقات پسته ايران

دکتر محمودرضا روزبان

عضو هيات علمی پرديس ابوريحان دانشگاه تهران

دکتر سيدجواد حسينی فرد

عضو هيات علمی موسسه تحقيقات پسته ايران

مهندس مهدی محمدی مقدم

عضو هيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان سمنان (شاهرود)

دکتر عليرضا توکلی

عضو هيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان سمنان (شاهرود)

دکتر رضا صداقت

عضو هيات علمی موسسه تحقيقات پسته ايران

دکتر احمد شاکراردکانی

عضو هيات علمی موسسه تحقيقات پسته ايران

دکتر وحيد مظفری

عضو هيات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دکتر حميدرضا کريمی

عضو هيات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دکتر احمد تاج آبادی پور

عضو هيات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان