صفحه اصلی > برگزارکنندگان و حاميان
.: برگزارکنندگان و حاميان

برگزارکنندگان:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مرکز تحقيقات پسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان سمنان (شاهرود)
موسسه تحقيقات پسته کشور


حاميان:
شرکت آريا شيمی
بانک کشاورزی
شهرداری دامغان